Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
Johann Wolfgang von Goethe

10.9.2014

Workshopy pro střední školy

Témata workshopů na středních školách se dotýkají problematiky médií a xenofobie, stereotypního uvažování, multikulturní společnosti, uprchlictví, tématu islámu a neonacismu. Mají interaktivní formu a dále problematizují dané téma, míří k pochopení jinakosti v nejelementárnější úrovni. Dbáme v nich na aktivitu studentek a studentů.

 

 

Téma: islám 

Specifický tematický workshop zaměřený na fenomén islámu v moderní společnosti představí, co to je islám, vysvětlí základní pojmy a rozvine diskusi nad médii a jejich rolí v zobrazování muslimů. Ukáže, jak žijí muslimové ve světě, v Evropě a v České republice a povede k zamyšlení nad tím, co je příčinou strachu z muslimů a jaké jsou možné cesty řešení.

Svět v pohybu: úvod do fenoménu migrace 

Workshop je zaměřen na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem je přiblížit žákům život migrantů prostřednictvím výpovědi jednoho z nich a upozornit na záležitosti spojené s adapací na nové prostředí, a také na nové příležitosti s tím související. Důraz je kladen nejen na imigraci do Česka, ale také na emigraci z Česka a na uvědomění si toho, že migrace je přirozený jev, starý jako lidstvo samo. Součástí workshopu jsou videoprojekce.

Seberozvojový workshop 

Workshop se bude zaměřovat na pochopení toho, že máme tendenci vnímat druhé lidi za nositele určitých negativních vlastností (ve spojení s multikulturní výchovou lze tak např. u Romů identifikovat  nezodpovědnost, lenost,  méněcennost, atd.), což je způsobeno tím, že v nás samotných tyto vlastnosti oživují něco schovaného, co nechceme na sobě vidět naše potlačené špatné stránky, nepřijatelné aspekty sebe sama (jež v nás ale zároveň živí bolest). Cílem těchto seberozvojových aktivit bude nahlédnout tento aspekt nás samých a přispět tak k pochopení toho, jak naše myšlenky formují realitu, ve které žijeme. Na seberozvojové aktivity zaměřené na krátké nahlédnutí vlastních podvědomých stránek naváže diskuse o fenoménu diskriminace a o kolektivních stínech a tzv. kolektivních traumatech, jež, jak ukazují některé sociologické výzkumy, představují jednu ze základních hnacích sil při formulaci kolektivních identit v národních státech.

Interkulturní komunikace

Studenti a studentky se budou zabývat otázkou, jak kultura ovlivňuje naše soužití s dalšími lidmi a zamyslí se nad tím, jaké překážky a jaké výhody může přinést život v multikulturní společnosti. Budou diskutovat o pojmech jako je integrace nebo asimilace a vyzkouší si, jak funguje interkulturní komunikace.

 

Nebezpečí neonacismu

Workshop studentům a studentkám přiblíží hlavní rysy neonacistické ideologie a zároveň ukáže, že některé její rysy jsou ve společnosti běžně rozšířené. Povede k zamyšlení nad tím, jak v sobě tyto tendence odhalit a jak s nimi pracovat, jak se ideologie může šířit společností a zda je možné tomu zabránit.

 

Jaké je to být uprchlíkem?

Workshop přibližuje problémy, kterými prochází lidé, kteří do naší země prchají před válkami, totalitními režimy nebo před porušováním lidských práv. Studenti a studentky na vlastní kůži zažijí některé situace, jimž musejí uprchlíci a uprchlice čelit a budou diskutovat o uprchlictví v České republice.

 

Kauza Pavlík aneb Jak na média?

Workshop skrze práci s příběhem a metody mediální výchovy otevírá diskusi nad tím, jak média ovlivňují naše názory a jak mohou přispívat k šíření rasismu a xenofobie ve společnosti. Přiblíží hlavní metody kritického myšlení a práce s informacemi a vede studenty k vyjádření a reflexi jejich vlastních postojů.

 

Více informací na [email protected]