Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.
Josef Čapek

Panelová debata: Zdravotní pojištění migrantů a migrantek

THAO

Problematika komerčního zdravotního pojištění cizinců je velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Jednak proto, že se týká poměrně velké skupiny osob1, které jsou vzhledem ke svému postavení cizinců v České republice skupinou ohroženou a v jistém smyslu znevýhodněnou, jednak také proto, že legislativní úpravy probíhající v této oblasti mnohdy provází netransparentní lobbying ze strany komerčních zdravotních pojišťoven, což s sebou přináší otázku, do jaké míry je systém komerčního zdravotního pojištění systémem funkčním a plnícím svůj účel (jímž je zajištění potřebné zdravotní péče a úhrady s ní vzniklých nákladů lékařům a zdravotnickým zařízením pro všechny, kteří se nacházejí na území České republiky a dostanou se do situace, kdy tuto péči, resp. její úhradu potřebují) a do jaké míry jde o systém přinášející zejména finanční zisky komerčním pojišťovnám (na úkor své efektivnosti).

Diskutovat budou:
– Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
– Mgr. et Mgr. Linda Janků, právnička, kancelář Veřejné ochránkyně práv
– PhDr. Helena Hnilicová, PhD., 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
– Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., předseda Výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
– Robert Kareš, Ph.D., MBA, výkonný ředitel pojišťovny PVZP
– Prof. RNDr Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR

Pozvaní dále jsou:
Zástupce Ústavu humanitních studií v lékařství, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Ing. Michal Zdeněk, ekonom

Formát:

Panelová debata. V rámci diskuze bude otevřeno několik stěžejních témat vymezujících problematiku komerčního zdravotního pojištění migrantů. Ke každému z témat jsou pozváni alespoň dva odborníci, kteří problém přiblíží publiku, přičemž budou rovněž prezentovat (a vzájemně konfrontovat) své argumenty a stanoviska. Toto vystoupení se stane platformou pro následnou širší diskuzi mezi ostatními hosty a rovněž pro dotazy obecenstva.

Podrobný program viz pozvánka – "https://aa.ecn.cz/img_upload/2693bab04aee90ea55a08bb7/program-diskuze-kzp.pdf" target="_blank" rel="nofollow nofollow">https://aa.ecn.cz/img_upload/2693bab04aee90b992624cea55a08bb7/program-diskuze-kzp.pdf

FB event – https://www..com/events/1566506700239390/