Nejlepšího člověka hledej mezi těmi, které svět odsuzuje.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Projekty

Projekt „Network for Non-violence and Dialogue“

Kontaktní osoby: Mariana Zbořilová, Tatiana Dumbrava

Trvání projektu: 1.1.2017 – 30.06.2018

 

„This project titled Network for Non-violence and Dialogue was co-financed by Europe for Citizens under the Strand 2: Civil Society Projects 2016 and has been implemented from 1.1.2017 to 30.06.2018. Information about the implemented activities with indicated numbers of involved countries and participants can be accessed here: Info_Template_en_Network for nonviolence and dialogue

 

 

Projekt „Hate Free Cities“

Kontaktní osoba: Petr Matulka, petr.matulka@nesehnuti.cz
Trvání projektu: 1. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Na mezinárodním projektu Hate Free Cities se v České republice, konkrétně v Brně a jeho okolí, podílíme ve spolupráci s organizací Be International. Projekt se zabývá tématy spojenými s problematikou nenávistných a násilných projevů ve společnosti. Do projektu jsou vedle města Brna zapojeny také města Lódź, Herceg Novi a Tbilisi. Partneři společně koordinují program a průběh celého projektu, svou činnost však vyvíjí samostatně na lokální úrovni.

Projekt se skládá z několika fází, jejichž součástí jsou workshopy pro mládež nejen ve školách, s nimi spojené workshopy pro lektory a lektorky, video soutěž pro mládež pracující s tématikou nenávistných projevům ve společnosti a zachycující pohled mladých lidí na dané téma, závěrečná akce pro veřejnost a tvorba a vydání metodického bookletu.

Hlavním cílem projektu je vést o tématu projevů nenávisti s mladými lidmi diskuzi a prostřednictvím neformálního vzdělávání učit, jak chápat a čelit násilným projevům a online šikaně. Rádi bychom podpořili v mladých lidech zájem o ochranu lidských práv v online prostoru i běžném prostředí.

Podpořeno donorem Advocate Europe.

hfc

 

 

Projekt „Community Building Lab“

Kontaktní osoba: Mariana Zbořilová, mariana@nesehnuti.cz
Trvání projektu: 1. 10. 2016 – 31. 7. 2018

Cílem projektu je profesionalizovat osoby pracující s mládeží a ty občanské inciativy, jež vznikly z popudu mladých lidí, a které se zaměřují na popagaci interkulturního dialogu, prevenci konfliktů a přijetí diverzity v širším slova smyslu.

Druhou prioritou je aktivizovat občanství mladých lidí, zejména těch, kteří jso ohroženi sociálním vyloučením, a vybavit je kritickým myšlením a mediální gramotností, posilovat jejich participaci na lokální a regionální úrovni a umožnit jim kontakt a spolupráci s orgány a organizacemi napříč všemy sektory.

Projekt se zaměřuje na tvorbu inovací v oblasti online nástrojů (e-library, e-community, slow hackathon) a participace iniciativ v oblasti komunitního budování, prevenci nenávistných projevů podporu inkluzivního prostoru a zapojování marginalizovaných skupin ohrožených sociálním vyloučením.

 

Podpořeno Evropskou unií

Ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce

logo Erasmus+logo_dzs

 

 

Project „Conflict: crisis or opportunity“

Contact person: Tatiana Dumbrava, tatiana@nesehnuti.cz
Duration: 1. 2. 2015 – 31. 8. 2015

The main purpose of the project is to explore the conflict in multicultural contexts as a source of growth and transformation using different tools based mainly on the Theater of the Oppressed method, Gestalt approach and Non-violent Communication.

These tools are useful to perceive the diversity as something that can enrich the society and see conflict as a natural consequence of the clash of different values and ways of life. We would like to see the conflict as a challenge that can lead to positive results, as a way of not avoiding the problem, but on the contrary – approaching it directly – managing it in a non-violent way. Very often emotions and conflict are avoided, perceived as something negative, unpleasant and useless. We believe it is the other way around. It is important to share and explore together the real meaning of the conflict and to tackle the values and the fear behind it.

 

Funded by the European Union

logo Erasmus+

 

 

Projekt „Sbohem nenávisti – sbohem předsudky“

Program Fond pro NNO podporuje projekt „Sbohem nenávisti – sbohem předsudky“

Kontaktní osoba: Tatiana Dumbrava, tatiana@nesehnuti.cz
Doba realizace: 1. 9. 2014 – 28. 2. 2016

Hlavním cílem projektu je přinést změnu do společenského smýšlení zejména mládeže, která je hlavní cílovou skupinou a současně obětí populistických a krátkozrakých řešení, způsobujících radikalizaci vyjadřování mladých lidí ve vztahu k multikulturním tématům a rostoucí normalizaci hate speech ve veřejném diskurzu. Skrze projekt chceme nastolit alternativní normu ve smyslu respektující a otevřené rétoriky vůči etnickým menšinám ve společnosti.Nástroji jsou výuka multikulturních workshopů na základních školách, mediální kampaň zaměřená na mládež, kulatý stůl pro pedagogy a posila kapacity organizace.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb