Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává pořád stejný.
Johann Wolfgang von Goethe

Cíle programu: Interkulturní aktivity aneb od xenofobie k poznávání a toleranci

Základním cílem politiky reagující na příchod migrantů je zabránit vzniku konfliktů a destabilizaci společnosti. K tomuto cíli se však různé země vydávají po odlišných cestách, které (více či méně) směřují buď k asimilaci, či naopak k zachování kulturní a sociální různorodosti. Proti koncepci tzv. melting pot (tavící kotlík), kdy v multikulturní a multietnické společnosti dochází k procesu kulturní a etnické homogenizace, tak stojí myšlenka multikulturalismu. Zatímco v pomyslném kotlíku se jednotlivé segmenty společnosti přetaví do jedné homogenní makrospolečnosti, přičemž však ztrácí původní národnost, etnicitu a subkulturu, multikulturalismus lze přiblížit prostřednictvím metafory salátové mísy, ve které si různé přísady (různé skupiny) uchovávají svoji chuť a formu, ale zároveň tvoří komplexní pokrm, který je harmonický a zároveň jedinečný svým „namícháním“. Pojem multikulturalismu se může vyskytovat v mnoha rozličných kontextech a nést několik významů. V neutrálním kontextu je pojmu užíváno pro označení stavu společnosti, ve které vedle sebe žijí různé sociokulturní skupiny, založené na rozdílné kultuře, etnicitě, rase či náboženství, přičemž mezi těmito skupinami nemusí nutně docházet k interakci či spolupráci. Vedle toho pojem označuje rovněž proces, při kterém dochází k výměně kulturních statků, k vzájemnému ovlivňování kulturních systémů a případně k vytváření systémů nových.

Multikulturalismem je také označována interdisciplinární vědecká teorie, která se zabývá různými aspekty sociokulturní rozmanitosti, přičemž jsou zkoumány a srovnávány odlišné náhledy na svět. Význam pojmu je zároveň relevantní pro zaměření a cíle programu Společně k rozmanitosti a označuje společenský cíl, kdy je usilováno o vytvoření pluralitní společnosti, která v sobě zahrnuje mnoho rozdílných sociokulturních skupin. Podmínkou pro vznik této pluralitní společnosti je její založení na principech vzájemné tolerance, respektu a konstruktivního dialogu mezi jednotlivými skupinami. Důležitou složkou a nástrojem k dosažení těchto cílů je přitom interkulturalismus či interkulturní vzdělávání.

Interkulturalismus spočívá na předpokladu, že lidé se na základě osobního poznávání jiné kultury skrze vlastní zkušenost se navzájem obohacují. Směřuje k přijímání a respektování již existujících rozdílů, které nejsou vnímány jako negativum, ale jako přínos. Lidé by měli být schopni žít v jedné společnosti s lidmi z odlišných kultur, než je jejich vlastní, přičemž toto soužití může být zároveň obohacující pro obě strany. Právě tento prostředek budování tolerantní, pluralitní společnosti je hlavní náplní programu Společně k rozmanitosti.

V rámci interkulturního vzdělávání je kladen velký důraz na interakci mezi jednotlivými účastníky. Toho se přidržujeme i v námi konaných workshopech a dalších aktivitách, kdy klademe důraz na osobní zkušenost všech jednotlivců a na jejich vzájemnou komunikaci a diskuzi. Věříme, že toto je nejpřirozenější a zároveň nejpřímější cesta k vytvoření společnosti, ve které existují vzájemný respekt a tolerance mezi jednotlivými skupinami, které jsou její součástí.

Cílem našich programů není tlak na homogenizaci příchozích, ale podpora soužití s nimi a budování vzájemného porozumění a poznání.