Nikdy nezapomeň, že jen mrtvé ryby plavou s proudem.
Malcolm Muggeridge (novinář a špion)

O programu

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

Naším základním záměrem je nacházet možnosti vzájemného porozumění si i přes vnímání jinakosti (která může být dána sociálními, rasovými, národnostními, jazykovými, kulturními či náboženskými rozdíly) a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití ve společnosti.
Tuto ideu realizujeme prostřednictvím vzdělávání dětí a mládeže na základních a středních školách, informováním veřejnosti prostřednictvím besed, výstav a nejrůznějších veřejných akcí (například při Mezinárodním dnu uprchlíků) Vydáváme časopis PŘES, ve kterém přinášíme alternativní zpravodajství o dění v zemích, ze kterých k nám příchozí utíkají tím. Prakticky podporujeme integraci příchozích především skrze volnočasové aktivity, jako jsou ženské multikulturní skupiny či tábory, hry a jiné aktivity s dětmi.

Proč používáme termín „příchozí“?

Termín příchozí používáme, protože v přímém kontaktu s cizinci je termín „cizinec“ chápán pejorativně. Termín migrant (resp. imigrant) je v české společnosti chápán také stereotypně, proto se přikláníme k jeho českému ekvivalentu, tedy příchozí. Vychází jak z našich zkušeností, tak ze zkušeností odborníků pracujících se skupinami lidí, které do ČR přišly z jiných zemí. Terapeutka Věra Roubalová Kostlánová se svým mužem, novinářem Františkem Kostlánem ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky vydali knihu Příchozí, kde píšou: Rasismus a xenofobie (…) mají své podprahové, latentní prvky, které se odrážejí v celé společnosti. Můžeme používat tento název – příchozí – namísto onoho „cizinec“, vědomi si právě toho, že způsob označení může být prvním, byť drobným krůčkem ke změně zažitých stereotypů. (Kostlánová, et al, 2005, s. 9)

Poslání, hodnoty, priority

POSLÁNÍ  PROGRAMU SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI: Snažíme se snižovat míru xenofobie a předsudků v České republice, usilujeme o zlepšení veřejného mínění a informovanosti o migraci, přispíváme ke změně české migrační politiky a prakticky podporujeme integraci příchozích.   HODNOTY, KTERÉ PROSAZUJEME: Kvalitní vzdělávání, informování, podpora rozmanitosti, tolerance, spolupráce, otevřenosti nové zkušenosti, potkávání,... » pokračování